جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آموزشی

چسب زیبایی 

  توی حیاط مسجد نصیرالملک شیراز بودیم. من و دوستم یلدا داشتیم برابر رسم جدید همه ایرونیا سلفی می گرفتیم که یک دفعه چشمم افتاد به یک توریست خارجی که چند متر اونطرف تر از بیشتر بخوانید...